Tverrfaglig samarbeid ved evaluering av lover

Det første Gå-hjem-møtet en braksuksess

Gå-hjem-møtet den 26.3.2014 var det første møtet i regi av Norsk Evalueringsforening, der 21 personer deltok. Hensikten med møtene er å ta opp aktuelle evalueringsmetodiske problemstillinger.

10C7BCT-medium

På dette møtet var temaet evalueringer av lover. Hvordan gjør vi det og hva er nytten? Hva er de særlige evalueringsmetodiske utfordringer ved evalueringer av lover?

 

Et gjennomgående tema var behovet for mer tverrfaglig samarbeid ved evaluering av lover, og da særlig at jurister og samfunnsvitere bør samarbeide bedre.
Senioranalytiker Tor Egil Viblemo i Oxford Research presentere praktiske erfaringer og utfordringer ved evalueringer av lover og viste hvordan Oxford Reseach hadde gjennomført slike evalueringer tidligere.

Praktiske erfaringer og utfordringer ved evalueringer av lover - Tor Egil Viblemo

John-Olav Sæter, fagansvarlig for evaluering i Direktoratet for økonomistyring (DFØ), redegjorde for krav i regelverket ved evaluering av lover, og viste blant annet til Veilederen for evaluering av lover (2009), samt også hvor mye informasjon som ligger på Evalueringsportalen.

Evaluering av lover - John Olav Sæter

Christopher Heyerdahl, fra lovavdelingen i Justis- og  beredskapsdepartementet, tok opp utfordringer med evalueringer for et rent juridisk fagmiljø, og mente det var nødvendig med et bedre samarbeid mellom jurister og samfunnsvitere (samfunnsvitenskapelig metode).

Evalueringer med juridiske fagmiljø - Christopher Heyerdahl

Stipendiat Jon Christian Nordrum, Universitet i Oslo (UiO), viste til lovgivers kunnskapsgrunnlag, eller mangel på sådan, og drøftet grunnleggende utfordringer ved evaluering av regler, og viste til den enorme kompleksiteten knyttet til både utforming av lover og hvordan lover fungerer og hvordan de kan evalueres.

Kompleksiteten ved evaluering av lover - Jon Christian Nordrum

Møtet ble streamet, og et lydklipp tilgjengelig her.

Tekst av Asbjørn Johannessen, sosiolog og førsterektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus