Vinneren av Evalueringsprisen 2015

Offentliggjort i dag under Evalueringskonferansen

Vinneren av Evalueringsprisen ble annonsert idag i forbindelse med Evalueringskonferansen 2015 på Gardermoen. Prisen tildeles for god planlegging, gjennomføring og/eller oppfølging og bruk av en evaluering. Det er andre gang prisen deles ut.

Prisen tildeles i år: “Den store reformen – Da NAV ble til”

Evalueringen er gjennomført av Tone Alm Andreassen fra HiOA og Jacob Aars fra UiB. Boka er en analyse av NAV-reformen, og bygger på forskningen som er gjort gjennom evalueringen som fulgte reformen, som begge forfatterne deltok i. Vi gratulerer!

eval prisen
Tone Alm Andreassen under overrekkelsen av prisen.

Juryen for 2015 har bestått av Lars Ivar Oppedal Berge, førsteamanuensis, Norges Handelshøyskole, Knut Senneseth, spesialrådgiver, Innovasjon Norge og Per Øyvind Bastøe, evalueringsdirektør, Norad (leder). Norsk Evalueringsforenings (NEFs) sekretariat ved Marthe Rosenvinge Ervik har bistått juryen administrativt. Prisen ble delt ut av styreleder Harald Furre i Norsk evalueringsforening og juryleder Per Øyvind Bastøe.

Mandat

Evalueringsprisen kan tildeles for god planlegging, formidling, gjennomføring og/eller oppfølging og bruk av en evaluering. Prisen knyttes således til en bestemt evaluering gjennomført de senere år. Alle som er medlem av Evalueringsforeningen kan foreslå priskandidater. Forslaget utformes skriftlig, og relevant dokumentasjon vedlegges. Styret for NEF oppnevner årlig en jury for å vurdere foreslåtte kandidater. Juryen består av tre personer med god kunnskap om evaluering. Juryen skal utforme en skriftlig innstilling til prisvinner. I vurderingen skal juryen legge vekt på følgende:
1) Faglig forståelse. Det vil si at bestiller, utfører og bruker eller bestiller har utvist god og sikker forståelse for den faglige og metodiske diskusjonen evalueringen inngår i. Denne kan dreie seg om metode, policy, språk eller anvendelsesmuligheter.
2) Forståelsen av evalueringens samfunnsmessige kontekst. Det vil si at utfører, bruker eller bestiller har hatt god forståelse av egen og andres rolle.
3) Innovative grep. Det vil si nyskapende grep som har gitt godt resultater. Med nyskapende menes ny i en bestemt kontekst; organisasjon, form for evaluering, presentasjon eller på andre måter.
4) God formidling. Det vil si at evalueringen er formidlet på en interessant og informativ måte til relevante aktører.

Juryen har vært tro mot mandatet og vurdert de nominerte kandidatene i forhold til alle de fire kriteriene. Dette er gjort ut fra en forståelse av at kriteriene er viktige for å sikre et godt evalueringsprodukt. Men juryen har ut fra en vurdering av at nytte og anvendelse betraktes som særlig viktig for norsk evalueringsvirksomhet i dag, valgt å legge noe større vekt på «god formidling» enn de andre tre kriteriene i årets vurdering. Les mer om prisens vedtekter her.

Nominerte evalueringer
Svært ulik innretning, opplegg og budsjettramme har gjort det meget krevende å vurdere årets kandidater opp mot hverandre. De fem nominerte evalueringene er:
1) Evaluering av Difi. Agenda Kaupang
2) Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester. Vista Analyse
3) Kartlegging av ID-arbeid. Nasjonalt ID-senter
4) Den store reformen – Da NAV ble til. Tone Alm Andreassen og Jacob Aars
5) Oppmerksomhetspunkter ved evaluering av politiske reformer. Rapport fra metaevalueringen av evalueringen av NAV-reformen i Norge. Forskningsrådet

Vurdering av kandidatene
Juryens vurdering er at to av kandidatene skiller seg ut fra de øvrige. Disse to kandidatens skårer begge høyt på alle de fire kriteriene. De to er: «Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester» utført av Vista Analyse med Ingeborg Rasmussen som prosjektleder og «Den store reformen – Da NAV ble til», skrevet av Tone Alm Andreassen og Jacob Aars og utgitt på Universitetsforlaget. Begge omhandler viktige og kontroversielle offentlige endringer og reformer og har således stor almen interesse. Begge er dessuten velskrevet og trekker inn relevant faglitteratur på en god måte.

«Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester» omhandler innføringen av lovforbudet om kjøp av seksuelle tjenester som ble innført fra 1. januar 2009. Evalueringen ble gjennomført i løpet av første halvår i 2014 på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet innenfor et budsjett på en million kroner. Hovedmålet med evalueringsprosjektet var å evaluere effekten av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester med vekt på livssituasjonen for kvinner i prostitusjon, samt utviklingen innen prostitusjonsmarkedene. I tillegg skulle det belyse omfanget av prostitusjon og behovet for målrettede tiltak for å hjelpe personer ut av prostitusjon.


Juryens vurdering er at gangen i rapporten er lett å følge. Den er velstrukturert og forklarer tydelig hvilke valg som er gjort i evalueringsprosessen. På den måten er rapporten en god modell for gjennomføring av en evaluering. Den framstår videre som meget lojal overfor oppdragsbeskrivelsen. Dette er en opplagt styrke ved evalueringen, men kan også betraktes som en svakhet gitt det kompliserte og kontroversielle temaet. Juryens vurdering er at den hadde styrket seg på også å problematisere deler av oppdragsbeskrivelsen og åpnet for å trekke inn andre relevante elementer og perspektiver, som for eksempel omfanget av det digitale markedet. Noen av konklusjonene kan framstå som noe mer bastante enn det datagrunnlaget synes å gi grunnlag for. Mens dette åpenbart er en fordel med hensyn til klarheten i konklusjonene.


«Den store reformen – Da NAV ble til» er mer en fagbok enn en evalueringsrapport. Boken inneholder en analyse av NAV-reformen, om ideen bak reformen, om iverksettingen og om resultatene. Den bygger på 87 publikasjoner utarbeidet i evalueringsforskningsprogrammet om NAV-reformen. Forskningsprogrammet som ble gjennomført i perioden 1. juli 2007 til 12. juni 2014, hadde en budsjettramme på 50 millioner kroner. Boken til Andreassen og Aars er altså først og fremst et formidlingsprodukt. Det er ingen evaluering i tradisjonell forstand, med beskrivelse av design, metode, data og vurderinger. Bokens styrke er at den trekker sammen kunnskapen fra en rekke enkeltstudier. Dette er også bokens svakhet ved at leseren bare i meget begrenset grad grunnlag for å kunne vurdere kvaliteten av det underliggende materialet. Boken er verdifull ved dens refleksjoner om NAV reformen som en stor offentlig reformprosess, og dens forsøk på å trekke ut almene lærdommer om denne type reformer. Det er først og fremst den store verdien som formidling av analyser, kunnskap og innsikt som framhever denne kandidaten. Juryen har forsøkt å ta hensyn til at rammen både mht. tid og budsjett for dette arbeidet er eksepsjonelt stort sett i forhold til de aller fleste evalueringer som gjennomføres. Kravet til kvalitet blir derfor tilsvarende høyt. Juryen mener likevel at kandidaten framstår som forbilledlig når det gjelder formidlingsform, innhold og allmennyttige refleksjoner.

 

Konklusjon:
Juryen vurderer alle de nominerte arbeidene som interessante kandidater. Samlet er de et uttrykk for den bredden norsk evaluering nå representerer. Vi er også fornøyd med at det er flere nominerte i år enn i fjor.
Ut fra en total vurdering gir vi årets pris til: “Den store reformen – Da NAV ble til”. Juryens vurdering er enstemmig.

Oslo/Bergen 14.09.15