Resultater av endrede anbudsregler

Danske erfaringer og målinger fra DIFI

Danmark har hatt en ny lov om offentlige anskaffelser siden 1. januar 2016, tilsvarende det nye norske anskaffelsesregelverket. Dansk Industri har analysert situasjonen etter at det første året med ny lov er til ende. Iøynefallende er det at de nye dialog– og innovasjonsfremmende anskaffelsesmetodene bare er benyttet i begrenset omfang. Dette betyr, ifølge Dansk Industri, at offentlig sektor ennå ikke har fått forløst potensialet i det nye regelverket ved for alvor å etterspørre leverandørmarkedets innovasjonsinnspill.

Fristene for å levere tilbud er blitt kortere.  Når det gjelder åpne anbudskonkurransen er gjennomsnittlig tidsfrist sunket fra 49 til 42 dager. Også for begrenset anbudskonkurranse er det skjedd et fall i lengden på tidsfristene.

Difi har nå foretatt en første observasjon av utviklingen når det gjelder kunngjøringer. Det er for tidlig å si noe om trender, men Difi vil fortsette å måle dette gjennom året.

Observasjonene så langt viser at antall nasjonale kunngjøringer har gått ned. Det har imidlertid også EU-kunngjøringer. Hva som er årsaken til at også antall EU-kunngjøringer går ned – om dette viser seg å være en trend – må analyseres særskilt, ifølge Difi. Nedgangen i antall nasjonale kunngjøringer kan nok enkelt tilskrives endringen i terskelverdi for kunngjøringsplikt. En sammenlikning av januar og februar for henholdsvis 2017 og 2016 viser at det i de to månedene i år var publisert 646 færre kunngjøringer enn i tilsvarende periode i 2016. Nedgangen i januar 2017 – januar 2016 var 23% for det totale antallet kunngjøringer, 28% for konkurranser i klassisk sektor. Tilsvarende for februar månedene var hhv 20 og 22%.