FAGSEMINAR – DEN KULTURELLE OG KREATIVE NÆRINGEN OG FØLGEFORSKNING SOM METODE

Tirsdag den 10 April 2018 kl 09:30-15:00 inviterer Kulturrådet til fagseminar: DEN KULTURELLE OG KREATIVE NÆRINGEN – STATUS OG VIDERE KUNNSKAPSUTVIKLING.

I de senere årene har regjeringen satset på å utvikle og styrke den kulturelle og kreative næringen. I løpet av 2018 vil det igangsettes følgeforskning av denne programsatsningen for perioden 2018-2022.

På dette fagseminaret vil det bli gitt presentasjon av aktuell forskning på den senere utviklingen i feltet av Prof. Anne Brit Gran ved BI Oslo – Centre for Creative Industries, Prof. Atle Hauge i Kunnskapsverket/ Høgskolen Lillehammer samt Isabella Del Vodere fra IDEA, Brussels.
Videre i programmet vil følgeforskning som inngang til kunnskap om utviklingen på området bli tematisert. I denne sesjonen vil bl.a. Prof. Hanne Kathrine Krogstrup Aalborg Universitet gi en introduksjon til følgeforskning som metode. Gøran Hallin, Partner i Kontigo Stockholm vil presentere sin erfaring fra arbeidet med midtveisevaluering og sluttevaluering av KreaNord programmet til Nordisk Ministerråd 2008-2015.
Seminaret vil bli avsluttet med en samtale mellom Hanne Kathrine Krogstrup, Gøran Hallin og Vivi Lassen om følgeforskning som metode. Det vil bli gitt anledning for publikum til å gi kommentarer og å stille spørsmål til panelet. Samtalen vil bli moderert av Håkon Finne.
Statssekretær Frida Blomgren i Kulturdepartementet vil åpne seminaret og KUD informere om den pågående programsatsningen på den kulturelle og kreative næringen.

Seminaret finner sted på Litteraturhuset i Wergelandsveien 29, 0167 Oslo, http://litteraturhuset.no/ Rom: Amalie Skram.

Se arrangementet på Kulturrådets side her:

PÅMELDING
Påmeldingsfristen er søndag 8. April 2018

Påmeldingslink

KONTAKTPERSON
Faglig innhold: Hege M. Larsen
Praktiske spørsmål: Anita Eik

PROGRAM
09:30 Mottagelse Amalie Skram

10:00 Velkommen v/ Statssekretær i Kulturdepartementet Frida Blomgren
og introduksjon av satsningen på kreativ næring av Kulturdepartementets representant

10:25 Status på forskningen v/ Prof. Anne Britt Gran
Anne Britt Gran vil gjøre en gjennomgang av utrednings- og forskningsprosjekter ved BI – Centre for Creative Industries Oslo. Bl:CCls virksomhet kan deles inn i fire områder: Egeninitiert kartlegging og forskning, offentlige utredninger, eksternt finansierte forskningsprosjekter og deltagelse i ny Arena-klynge. Gran vil presentere ett eksempel fra hvert område; kartleggingen av kreativ næring i Norge 2008-2014, Filmutredningen for KuD 2018 og forskningsprosjektet Digitization and Diversity (NFR, KulMedia-programmet 2015-2019). Her blir det lagt vekt på metodeutfordringer og tverrfaglige tilnærminger. Den nye reiseliv- og kreativ næringsklyngen Arena Oslo – the Smart Event City (NFR. Innovasjon Norge, Siva) vil presenteres kort.

11:00 Status på forskningen v/ Prof. Atle Hauge
I sin presentasjon kommer Hauge til å fokusere på 3 temaer: 1) Hvordan skjer innovasjon i de kulturelle og kreative næringene? Og hvordan blir denne innovasjonen tatt i bruk av andre næringer. 2) Hvordan brukes kulturelle og kreative næringer i regional utvikling? Og kan man finne empiriske resultater av denne typen satsinger? 3) Hvordan kan virkemiddelapparatet understøtte denne næringen på best mulig måte? Trenger de spesielle ordninger, eller kan de bruke de virkemidlene tilgjengelig for resten av økonomien. Hauge kommer til å presentere funn fra egen, så vel som nyere internasjonal forskning. Et fokus vil være på resultater fra fire års arbeid i Kunnskapsverket – nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer.

11:35 On Mapping the Creative Value Chains v/ Isabelle De Voldere
In 2017 Isabelle De Voldere led a research project on behalf of the European Commission to examine the extent to which value chains in cultural and creative industries in Europe are (radically) changing under the influence of digitization: which new players enter the market? how do the economic conditions and market relations in the value chains change? what new business models emerge? how does it impact the relation with audience? How has it affected the position of creators? During her presentation, Isabelle will talk about the concept of value chains as a relevant model to analyse the highly diverse cultural and creative sectors and the different market dynamics at play, as well as share the main insights from the study. She will also pay specific attention to the process of increased intertwining of creative value chains with the rest of the economy and the growing importance of ecosystem-thinking in designing systems that adequately strengthen the impact of cultural and creative sectors in the economy and society at large.

12:15 Lunsj

12:45 Følgeforskningens modeller, metodikk og potensial som styringsverktøy v/ Prof. Hanne Kathrine Krogstrup
Der gives indledningsvis et overblik over forskellige tilgange til evaluering og følgeforskning. Der argumenteres for at vælge modeller, der har eksplicit fokus på at belyse sammenhængen mellem indsatsen og effekten med hensyn til l udviklingen af de kreative erhverv. Der præsenteres i foredragets første halvdel et såkaldt programteoretisk udgangspunkt for følgeforskningen, og der lægges op til en drøftelse af behovet for et mixed method design. I foredragets anden halvdel redegøres på de problemstillinger, der bør afklares forud for gennemførelse af en følgeforskning. Det drejer sig om spørgsmål som: Hvad er genstanden for følgeforskningen? ; Hvad skal den bruges til ? Hvem skal inddrages? Hvad er forpligtelserne i forhold ”state of the art”. Sådanne afklaringer er forudsætningen for en målrettet og brugbar følgeforskning.

13:25 Följeforskning för effektiv processledning – utmaningar och möjligheter v/ Gøran Hallin
Vid seminariet kommer Göran att dela med sig av sin långa och praktiska erfarenhet av följeforskning från ett stort antal uppdrag under lång tid. Vilka utmaningar möter man som följeforskare? Hur hanterar man projektägares eller beställarnas specifika önskemål på följeforskarna? När gör man som följeforskare störst nytta? Vilka specifika utmaningar kan vi föreställa oss när det gäller följeforskning inom program som främjar kulturella och kreativa näringar? Göran berättar med utgångpunkt i utvärderingen av Kreanord och ett antal andra följeforskningsuppdrag av olika karaktär och med uppdragsgivare från regeringskansliet till enskilda större utvecklingsprojekt.

14:00 Panelsamtale ledet av Håkon Finne
I panelet Hanne Kathrine Krogstrup, Gøran Hallin og Vivi Lassen

15:00 Slutt

BIOGRAFIER
Anne-Britt Gran (Professor og leder av senteret) er utdannet humanist fra Universitetet i Oslo med teatervitenskap, idehistorie og sosiologi i fagkretsen. Gran har vært tilknyttet BI siden 1999, der hun har vært med på å utvikle bachelorprogrammet i Kultur og ledelse, som hun nå er faglig leder for. Gran har tidligere arbeidet på Universitetet i Oslo, NTNU og Universitetet i Århus, samt vært teaterkritiker og kommentator i Morgenbladet og medlem av Norsk kulturråds scenekunstutvalg. I 2007 startet hun kulturanalyseselskapet Perduco Kultur AS der hun var partner og daglig leder i fem år. Gran har forsket på blant annet kultursponsing, estetisering av økonomien, teaterorganisering, kulturpolitikk, digitalisering og digitalt kulturkonsum.

Atle Hauge er professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Lillehammer. Han har en spesiell forskningsinteresse for kulturnæringene, og er leder for Kunnskapsverket – nasjonalt kunnskapssenter for kulturnæringer. Han har blant annet skrevet en avhandling om svensk moteindustri (Dedicated Followers of Fashion, Uppsala Universitet 2007), publisert i vitenskaplige tidskrifter samt bidratt til bøker i tillegg til forskningsrapporter. Han har utover dette jobbet med strategier for kulturbasert næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune, og bidratt i forskningsbaserte utredninger for Stockholm Stad, Innovasjon Norge, Distriktssenteret for Kompetanseutvikling, Vinnova, Hedmark kunnskapspark og the Nordic Innovation Center. Han var prosjektleder for følgeforskningen/evaluering av Introfondet – fond for kulturnæringer Tromsø.

Isabelle De Voldere works as a senior economist at IDEA Consult. She has over 20 years of work experience in both academic and applied policy research. Her expertise lies in research on sectoral and regional competitiveness, industrial organisation, innovation and entrepreneurship. Isabelle collaborated and managed several research projects for clients such as the European Commission, Flemish and local governments, sector federations and policy institutes. In the last 10 years she has developed a particular interest in analyzing and strengthening the competitiveness of professional cultural and creative actors, including improving the framework conditions and access to finance for freelancers, micro-enterprises and other creative entrepreneurs. She was project leader of several recent European studies on the economics of cultural and creative sectors such as the “Survey on access to finance for cultural and creative sectors” (providing input to the EC and the EIF to refine the in 2016 launched CCS guarantee facility in the Creative Europe programme), “Creative Value Chains in the digital era” and “Crowdfunding: reshaping the crowd’s engagement in culture” (see also www.crowdfunding4culture.eu). Since 2015, she has also been supporting the Flemish government in developing better policy instruments to support cultural entrepreneurship and improve access to finance for cultural and creative actors, including access to market finance, EU funding and so-called ‘social or informal’ finance ((corporate) giving, crowdfunding, impact investing).

Hanne Kathrine Krogstrup er professor i evaluering og organisationsudvikling, og forfatter til en lang række bøger om evaluering. Hun er ansat ved Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet i Danmark og leder af forskningsgruppen ”Evaluation and Capacity Building”. Lejlighedsvis fungerer hun som konsulent og som medlem af diverse ekspertgrupper. Begrebet Capacity Building, som stadig hyppigere optræder i ledelsesforskningen er forskningsgruppens samlende begreb. Capacity Building henviser til processer, hvor individer, organisationer og samfund kontinuerligt forbedrer deres evne til at nå egne mål. Hanne Kathrine har bort set på en periode på 10 år, hvor hun har været dekan og prorektor ved Universitetet i Aalborg forsket i, hvordan evaluering og følgeforskning kan bidrage til Capacity Building

Göran Hallin har en filosofie doktorsexamen från Uppsala universitet. Hallin har även varit gästforskare vid University of Durham i Storbritannien. Görans huvudsakliga forsknings- och kompetensområden är näringsliv och regional utveckling i vid mening. Göran har följt och analyserat strukturomvandlingen i olika branscher och framför allt samhällets insatser för att möta och stödja sådana förändringsprocesser. Sedan 2010 är Göran seniorkonsult och delägare i Kontigo AB. Göran har lång erfarenhet av att följa utvecklingen i enskilda näringar och särskilt i utvecklingen i den svenska nationella och regionala innovationspolitiken. Häri ingår frågor om kluster och innovationssystemanalyser, företagsfinansiering, kompetensförsörjning, mm. Göran var också en av Kontigos konsulter i uppdraget att utvärdera Nordiska ministerrådets insats för kulturella och kreativa näringar (Kreanord). Under mer än tio års tid har Göran utvecklat metoderna för en effektiv följeforskning av projekt, program och insatser.

Håkon Finne er seniorforsker i SINTEF Teknologi og samfunn. Sist på 1980-tallet var han med på å etablere følgeforskning (trailing research) som en formativ programevaluering med utspring i aksjonsforskning. Hovedvekten lå på å undersøke hvordan programmet skapte sine effekter hos målgruppen (programteori), og hvordan tiltakene kunne endres for bedre å treffe målgruppenes behov. Han har senere gjennomført en rekke evalueringer og følgeforskningsprosjekter i inn- og utland, alltid knyttet til hans forskningsagendaer, som over tid har dreid seg om arbeidsliv, utdanning, forskning, innovasjon, bedriftsutvikling, regional utvikling – og sammenhenger mellom disse.

Vivi Lassen er seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) og har gjennom de siste 20 årene hatt ansvaret for en rekke evalueringer i staten. For tiden har hun ansvaret for følgeevalueringen av nærpolitireformen på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Difi er et direktorat underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har som oppgave bl.a. å bygge opp og formidle kunnskap om forvaltningens funksjon og virkemåte. Difi gjennomfører evalueringer og analyser som er av strategisk betydning og relevans på tvers i forvaltningen. Difi bistår ofte forvaltningen i evalueringer o.l. som utføres av andre.