Evaluering i staten – et pragmatisk perspektiv

Øyunn Syrstad Høydal, forsker på OsloMet, holdt et innlegg med tittelen «Evaluering i staten – et pragmatisk perspektiv».

Innlegget var basert på Høydals doktorgradsavhandling om evaluering som symbol og metode i norsk statsforvaltning. Forskningen tar utgangspunkt i at det finnes liten kunnskap om konsekvensene av denne evaluering i norsk statsforvaltning, til tross for at den er pålagt å evaluere og har drevet utstrakt evalueringsvirksomhet i mer enn 30 år. Høydals forskning er et bidrag til mer kunnskap om slike evalueringers konsekvenser eller innflytelse.

Høydal har spesifikt undersøkt evaluering i regi av direktorater innenfor det sosialpolitiske feltet. Det er det feltet hvor det evalueres mest i Norge. Direktoratene er viktige i evalueringssammenheng fordi de er faglige rådgivere for departementene, men også bidrar med kunnskapsoverføring til underliggende etater, media og allmenheten. I tillegg har direktoratene en sentral rolle i oppfølgingen av statlige tiltak og satsinger.

Evaluering er tradisjonelt betraktet som en metode eller et verktøy for vurdering. Høydals forskning kombinerer dette perspektivet med et sosialkonstruktivistisk syn på evaluering. Det vil si at evaluering anerkjennes som en potensielt samfunnsnyttig metode, men også  som en aktivitet med stor symbolsk betydning. Gjennom evaluering viser norske myndigheter hvilke verdier og idealer som er viktige i samfunnet. Sammen bidrar disse to perspektivene til å forklare evalueringenes rolle i forvaltningen og evalueringenes innflytelse.

I presentasjonen snakket Høydal blant annet om evaluering som et uttrykk for makt. Hun påpekte at evaluering kan føre til bedre beslutningsgrunnlag, men også ha en funksjon for å legitimere politiske beslutninger ved å la de framstå som rasjonelle.

Se hele foredraget her: Evaluering i staten – et pragmatisk perspektiv