Oversikt over virksomheter som er medlem

Vi er glade for å ha med oss mange av Norges viktigste institusjoner og bedrifter som medlemmer i Norsk Evalueringsforening.
Burde din virksomhet være på denne listen? 

 

Agenda Kaupang
Aust-Agder Revisjon IKS
BDO
Chr. Michelsens Institutt
DeLoitte
DFØ – Direktoratet for økonomistyring
Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT
DIGNI
Fafo AS
Finansdepartementet
Fylkesrevisjonen i Nordland
Høgskolen i Oslo og Akerhus
Ideas2evidence
IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Innovasjon Norge
Ipsos MMI
Kommunerevisjonen i Oslo
Kommunesektorens organisasjon
LERA – Leiv Eriksson Rådgiving og analyse
NAV
NIFU – Nordisk Institutt for studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning
NIKU – Norsk Institutt for Kulturminneforskning
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Norad – Evalueringsavdelingen
NORCE Research AS – Agderforskning
NOREC – Norwegian Agency for Exchange Cooperation
Nordlandsforskning
Norges forskningsråd
Norges Røde Kors
Norsk kulturråd
Norut Northern Research Institute (Tidl. Norut Tromsø)
NTNU Gjøvik (tidligere Høgskolen i Gjøvik)
Nærings- og fiskeridepartementet
Oslo Economics
Oxford Research AS
Politiet
Proba samfunnsanalyse
Rambøll Management Consulting AS
Riksrevisjonen
Scanteam
Sentrene for omsorgsforskning (SOF) Øst
SINTEF Teknologi og samfunn
Trondheim kommunerevisjon
UDI
Universitetet i Agder
VID vitenskapelige høyskole (Tidl. Diakonhjemmets høyskole)
Vista Analyse