Bedriftsmedlemmer

Vi er glade for å ha med oss mange av Norges viktigste institusjoner og bedrifter som medlemmer i Norsk Evalueringsforening. Burde din virksomhet være på denne listen? 

Agderforskning
Agenda Kaupang
Aust-Agder Revisjon IKS
BDO
Chr. Michelsens Institutt
DeLoitte
DFØ – Direktoratet for økonomistyring
Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT
DIGNI
Fafo AS
Finansdepartementet
Fredskorpset
Fylkesrevisjonen i Nordland
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Ideas2evidence
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Innovasjon Norge
Kommunerevisjonen i Oslo
Kommunesektorens organisasjon
Kunnskapsparken Bodø AS
NAV
Nasjonalt folkehelseinstitutt
NIKU – Norsk Institutt for Kulturminneforskning
NIFU – Nordisk Institutt for studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning
NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Norad – Evalueringsavdelingen
Nordlandsforskning
Norges forskningsråd
Norges Røde Kors
Norsk kulturråd
Norut Northern Research Institute
NTNU Gjørvik
Nærings- og fiskeridepartementet
Oxford Research
Proba samfunnsanalyse
Rambøll Management Consulting
Riksrevisjonen
Scanteam
Sentrene for omsorgsforskning
SINTEF Teknologi og samfunn
Trondheim kommunerevisjon
Universitetet i Agder
Vista Analyse
VID vitenskapelige høgskole