Arrangement

Norad-seminar: Evalueringer gjennom geografisk analyse 2018

Evalueringsavdelingen, i samarbeid med Det globale miljøfondets (GEFs) evalueringsenhet, inviterer til seminar om bruk av Geografisk Informasjonssystem data – dvs. geografiske refererte data, for å evaluere miljø –og utviklingseffekter på lokalt og regionalt nivå.

Denne tilnærmingen som er kjent som «geospatial impact evaluation», utgjør en nyere retning innenfor virkningsevalueringer. Kjernen i denne tilnærmingen er å bruke geokodet prosjektdata, som kombineres med relevante lokale data fra andre datakilder (for eksempel satellittdata om endringer i vegetasjon, data fra levekårsundersøkelser),  for å evaluere virkninger av et bistandstiltak.

Tid: Torsdag 14. Juni, 2018, 09:30 – 14:30
Sted: Norad, Informasjonssenteret 5. etg, Bygdøy allé 2, Oslo

Program: Se vedlegg. Seminaret er delt opp i to deler. Det er mulig å melde seg på  Del 1 og/eller Del 2, og delta på lunsj.

Målgruppe: Seminaret passer for alle i KLD, Norad, UD samt forskere/konsulenter/studenter som interesserer seg for evaluering av bistand eller som ønsker å lære mer om geografiske analyser. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta.

Innledere

  • Geeta Batra, Sjefsevaluator, Det globale miljøfondet GEF
  • Dan Runfola, Direktør/professor, Data Science Program, College of William and Mary
  • Seth Goodman, forsker, Geospatial Analysis Lab, College of William and Mary
  • Balbir Singh, Seniorrådgiver, Evalueringsavdelingen, Norad.

 

Påmelding via Norad.no innen tirsdag 12. juni.

FROKOSTSEMINAR i regi av Norad: Evalueringer for bedre bistand – hva må til? 2018

 

Norad arrangerer FROKOSTSEMINAR om evalueringer for bedre bistand – Fredag 8. juni kl. 09.15-10.30 på Nasjonalbiblioteket

Vi har klippet følgende fra Norads sider:

“Evalueringene av norsk bistand får vanligvis mye oppmerksomhet både i media og blant de berørte. Utviklingsministeren har flere ganger understreket at han ønsker et tettere samspill mellom evalueringene og de overordnede politiske målene og strategiene. Hva skal til for å få til dette? Hva vet vi ut fra norske og internasjonale erfaringer om nytten av evalueringer for politiske og strategiske beslutninger? Dette vil være blant de spørsmålene som vil bli drøftet under frokostseminaret 8. juni.

PROGRAM:

–      Statssekretær Jens Frølich Holte i Utenriksdepartementet vil synliggjøre sine forventninger til evaluering i tilknytning til den pågående bistandsreformen.

–      Senior visepresident og sjef for evalueringsavdelingen i Verdensbanken, Caroline Heider, vil presentere erfaringer fra mange år som evalueringssjef i multilaterale organisasjoner.

–      Professor emeritus Harald Baldersheim fra Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo vil trekke på sin omfattende innsikt fra evaluering av norske offentlige reformer.

–      Evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe vil reflektere over erfaringene fra siste års arbeid i Norads evalueringsavdeling og ut fra sin rolle som leder av evalueringsnettverket i OECD/DAC.

Det blir både paneldebatt og plenumsdebatt på frokostseminaret, som vil foregå på engelsk. Møteleder er Eva Bratholm.”

For mer informasjon og påmelding – se Norads hjemmesider

 

Gå hjem-møte 1. mars 2018

Gå-hjem-møte: Bruk av evaluering i statlig styring. 

 

Velkommen til gå-hjem-møte torsdag 1. mars kl. 13:00-15:00 i DFØs lokaler (Paleet, Karl Johans gate 37 B, se veibeskrivelse her). Møtet arrangeres i samarbeid mellom Evalueringsforeningen og Evalueringsnettverket i staten (EVA-forum).

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har bestilt en rapport som kartlegger bruk av evaluering i statlig styring

Studien finner at evaluering ses på som et nyttig verktøy som grunnlag for styring, politikkutvikling og fagutvikling, men at det kan være en utfordring at planlegging og prioritering av evaluering og kunnskapsutvikling generelt er lite strategisk. Rapporten finner også tegn til økende profesjonalisering i virksomhetene, men at det er stor variasjon mellom departementene og virksomhetene. Læringsaspektet framheves av brukerne som det viktigste ved evaluering, men kunnskapen omsettes i liten grad i praksis.

I møtet vil det være en presentasjon av rapporten og påfølgende debatt. Blant spørsmålene som stilles er:

  • Hvilket potensial er det for å bruke evalueringer mer strategisk i styring og utviklingsarbeid og i politikkutformingen?
  • Hvorfor utnyttes ikke potensialet godt nok i dag?

Program:

Velkommen ved Liv Moberg, seniorrådgiver Direktoratet for Økonomistyring. Kort om føringene for evaluering i staten.

Gitte Haugnæss fra Agenda Kaupang og Ida Gram fra Rambøll presenterer hovedfunnene i studien.

Paneldiskusjon og innspill fra salen. Korte innledninger ved:

  • Vivi Lassen, Spesialrådgiver Direktoratet for IKT i forvaltningen (Difi)
  • Per Øyvind Bastøe, Evalueringsdirektør Norad
  • Harald Baldersheim, Professor emeritus ved Inst for statsvitenskap, UiO

Møteleder: Lars-Erik Becken, seniorrådgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet og styremedlem Norsk Evalueringsforening.

Her kan du melde deg på møtet

 

Med vennlig hilsen

Norsk evalueringsforening