Ny norsk bok om evaluering

Evaluering bok

Evaluering – tradisjoner, praksis og mangfold er tittelen på boka. Hensikten med boka er å gi bedre innsikt i og forståelse av hva evaluering er. Den viser også bredden og mangfoldet i evalueringsfaget i dag.

Anne Halvorsen, Universitetet i Agder, Einar Lier Madsen Nordlandsforskning og Nina Jentoft, Agderforskning, alle fra styret i Norsk Evalueringsforening utgjør redaksjonen til denne boka. I tillegg til disse tre har også Knut Samseth fra NTNU og Bodhild Laastad fra Norges Kommunerevisorforbud, begge fra styret til Norsk Evalueringsforening, bidratt med kapitler i boka.

Stort volum
Redaktørene skriver at norske myndigheter anvender i økende grad evaluering, både som kunnskapsgrunnlag og som verktøy i politikkutforming og ved gjennomføring av tiltak. Dette skjer innenfor de fleste samfunnsområder.

Begrenset faglig debatt
I kapittelet, Styring og læring gjennom evaluering, ser Anne Halvorsen og Einar Lier Madsen på hvordan det til tross for at det også i norsk sammenheng har vært en stor økning i evalueringsaktiviteten, er det en begrenset faglig debatt.

Forfatterne påpeker et klart behov for økt oppmerksomhet mot hvilken rolle evaluering spiller i styring og utvikling av samfunn og virksomheter – og etterlyser en langt mer systematisk kunnskapsbygging på feltet.

Boka består av to deler, hvor den første tar for seg evalueringstradisjoner og evalueringspraksis, mens den andre inneholder kapitler som viser evalueringsmangfoldet.

Kjøp boken hos Fagbokforlaget